Eurosystemets konsoliderede balance

12. april 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.157 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 342.243 3.511
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.496 2.454
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 261.747 1.057
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.355 −239
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.482 −1.679
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.482 −1.679
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.082 9
  5.1 Primære markedsoperationer 5.335 −44
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.694 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 53 53
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.893 −901
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.873.020 −484
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.634.919 25
  7.2 Andre værdipapirer 238.101 −509
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 260.685 2.005
Aktiver i alt 4.701.826 2.222
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.221.215 2.909
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.028.310 −7.654
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.396.763 −4.976
  2.2 Indlånsfacilitet 631.526 −2.671
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 21 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.565 1.150
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 382.413 12.000
  5.1 Offentlig forvaltning og service 253.878 9.305
  5.2 Andre forpligtelser 128.535 2.694
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 230.472 −8.784
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.882 −314
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.659 1.222
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.659 1.222
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 253.344 1.692
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.167 0
Passiver i alt 4.701.826 2.222