Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

12 april 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.157 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 342.243 3.511
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.496 2.454
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 261.747 1.057
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.355 −239
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.482 −1.679
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.482 −1.679
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 724.082 9
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.335 −44
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.694 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 53 53
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 39.893 −901
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.873.020 −484
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.634.919 25
  7.2 Overige effecten 238.101 −509
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 260.685 2.005
Totaal activa 4.701.826 2.222
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.221.215 2.909
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.028.310 −7.654
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.396.763 −4.976
  2.2 Depositofaciliteit 631.526 −2.671
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 21 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.565 1.150
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 382.413 12.000
  5.1 Overheid 253.878 9.305
  5.2 Overige verplichtingen 128.535 2.694
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 230.472 −8.784
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.882 −314
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.659 1.222
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.659 1.222
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 253.344 1.692
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.167 0
Totaal passiva 4.701.826 2.222