Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

12 kwietnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.157 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 342.243 3.511
  2.1 Należności od MFW 80.496 2.454
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 261.747 1.057
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.355 −239
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.482 −1.679
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.482 −1.679
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.082 9
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.335 −44
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.694 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 53 53
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.893 −901
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.873.020 −484
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.634.919 25
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 238.101 −509
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 260.685 2.005
Aktywa razem 4.701.826 2.222
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.221.215 2.909
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.028.310 −7.654
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.396.763 −4.976
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 631.526 −2.671
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.565 1.150
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 382.413 12.000
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 253.878 9.305
  5.2 Pozostałe zobowiązania 128.535 2.694
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 230.472 −8.784
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.882 −314
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.659 1.222
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.659 1.222
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 253.344 1.692
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.167 0
Pasywa razem 4.701.826 2.222