Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

12 април 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 157 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 342 243 3 511
  2.1 Вземания от МВФ 80 496 2 454
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 261 747 1 057
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 355 −239
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 482 −1 679
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 482 −1 679
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 082 9
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 335 −44
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 694 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 53 53
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 39 893 −901
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 873 020 −484
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 634 919 25
  7.2 Други ценни книжа 238 101 −509
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 260 685 2 005
Общо активи 4 701 826 2 222
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 221 215 2 909
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 028 310 −7 654
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 396 763 −4 976
  2.2 Депозитно улеснение 631 526 −2 671
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 −7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 565 1 150
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 382 413 12 000
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 253 878 9 305
  5.2 Други задължения 128 535 2 694
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 230 472 −8 784
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 882 −314
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 659 1 222
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 659 1 222
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 253 344 1 692
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 167 0
Общо пасиви 4 701 826 2 222