Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 04 12
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 157 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 342 243 3 511
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 496 2 454
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 261 747 1 057
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 355 −239
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 482 −1 679
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 482 −1 679
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 082 9
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 335 −44
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 694 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 53 53
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 893 −901
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 873 020 −484
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 634 919 25
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 238 101 −509
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 260 685 2 005
Visas turtas 4 701 826 2 222
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 221 215 2 909
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 028 310 −7 654
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 396 763 −4 976
  2.2 Indėlių galimybė 631 526 −2 671
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 565 1 150
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 382 413 12 000
  5.1 Valdžiai 253 878 9 305
  5.2 Kiti įsipareigojimai 128 535 2 694
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 230 472 −8 784
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 882 −314
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 659 1 222
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 659 1 222
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 253 344 1 692
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 167 0
Visi įsipareigojimai 4 701 826 2 222