Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. júnu 2016

7. júna 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. júna 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 263,6 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. júna 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 800 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 347 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,9 mld. EUR na 1 081,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 45 mld. EUR na 122,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 47,2 mld. EUR na 155,5 mld. EUR. V stredu 1. júna 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 60,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 51,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 347,5 mld. EUR (v porovnaní s 308,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,7 mld. EUR na 1 152,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 3. júnu 2016

Zmena oproti

27. máju 2016: nákup

Zmena oproti

27. máju 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 18,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 178,4 mld. EUR +1,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 817,0 mld. EUR +17,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 9 mld. EUR na 620,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 300 558 1 580
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 844 73
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 223 714 1 507
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 112 −322
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 638 271
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 638 271
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 503 218 −8 453
  5.1 Hlavné refinančné operácie 51 905 −8 298
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 177 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 135 −156
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 108 269 155
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 499 354 18 483
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 152 366 18 628
  7.2 Ostatné cenné papiere 346 988 −145
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 0
9 Ostatné aktíva 214 208 −583
Aktíva spolu 3 078 612 11 131
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 081 297 4 940
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 968 510 47 679
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 620 759 8 951
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 347 474 38 664
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 277 64
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 911 −245
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 223 275 −39 403
  5.1 Verejná správa 122 619 −44 978
  5.2 Ostatné záväzky 100 655 5 575
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 074 −2 413
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 243 393
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 304 562
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 304 562
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 203 471 −404
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 993 23
Pasíva spolu 3 078 612 11 131