Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 juni 2016

7 juni 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 juni 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 263,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 juni 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 800 miljoner USD -

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 347 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR till 1 081,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 45 miljarder EUR till 122,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 47,2 miljarder EUR till 155,5 miljarder EUR. Onsdagen den 1 juni 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 60,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 51,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 347,5 miljarder EUR (jämfört med 308,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,7 miljarder EUR till 1 152,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 3 juni 2016

Förändring jämfört med

27 maj 2016 – Köp

Förändring jämfört med

27 maj 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 18,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 178,4 miljarder EUR +1,0 miljard EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,2 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 817,0 miljarder EUR +17,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9 miljarder EUR till 620,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 300.558 1.580
  2.1 Fordringar på IMF 76.844 73
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 223.714 1.507
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.112 −322
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.638 271
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.638 271
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 503.218 −8.453
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 51.905 −8.298
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.177 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 135 −156
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 108.269 155
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.499.354 18.483
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.152.366 18.628
  7.2 Andra värdepapper 346.988 −145
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 0
9 Övriga tillgångar 214.208 −583
Summa tillgångar 3.078.612 11.131
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.081.297 4.940
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 968.510 47.679
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 620.759 8.951
  2.2 Inlåningsfacilitet 347.474 38.664
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 277 64
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.911 −245
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 223.275 −39.403
  5.1 Offentliga sektorn 122.619 −44.978
  5.2 Övriga skulder 100.655 5.575
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.074 −2.413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.243 393
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.304 562
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.304 562
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 203.471 −404
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.993 23
Summa skulder 3.078.612 11.131