Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 juni 2016

7 juni 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 juni 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 263,6 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 juni 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 800 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 347 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,9 miljard naar EUR 1.081,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 45 miljard naar EUR 122,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 47,2 miljard naar EUR 155,5 miljard. Op woensdag 1 juni 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 60,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 51,9 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 347,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 308,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,7 miljard naar EUR 1.152,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 3 juni 2016

Verschil ten opzichte van

27 mei 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

27 mei 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 18,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 178,4 miljard +EUR 1,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,2 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 817,0 miljard +EUR 17,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9 miljard naar EUR 620,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 300.558 1.580
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.844 73
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 223.714 1.507
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.112 −322
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.638 271
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.638 271
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 503.218 −8.453
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 51.905 −8.298
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.177 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 135 −156
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 108.269 155
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.499.354 18.483
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.152.366 18.628
  7.2 Overige waardepapieren 346.988 −145
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 0
9 Overige activa 214.208 −583
Totaal activa 3.078.612 11.131
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.081.297 4.940
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 968.510 47.679
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 620.759 8.951
  2.2 Depositofaciliteit 347.474 38.664
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 277 64
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.911 −245
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 223.275 −39.403
  5.1 Overheid 122.619 −44.978
  5.2 Overige verplichtingen 100.655 5.575
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.074 −2.413
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.243 393
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.304 562
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.304 562
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 203.471 −404
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.993 23
Totaal passiva 3.078.612 11.131