Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 юни 2016 г.

7 юни 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 3 юни 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,3 млрд. евро до 263,6 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 юни 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 800 млн. щатски долара -

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 347 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,9 млрд. евро до 1081,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 45 млрд. евро до 122,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 47,2 млрд. евро до 155,5 млрд. евро. На 1 юни 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 60,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 51,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 347,5 млрд. евро (при 308,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,7 млрд. евро до 1152,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 3 юни 2016 г.

Разлика спрямо

27 май 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

27 май 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 18,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 178,4 млрд. евро +1,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,2 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 817,0 млрд. евро +17,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 9 млрд. евро до 620,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 558 1 580
  2.1 Вземания от МВФ 76 844 73
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 223 714 1 507
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 112 −322
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 638 271
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 638 271
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 503 218 −8 453
  5.1 Основни операции по рефинансиране 51 905 −8 298
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 177 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 135 −156
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 108 269 155
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 499 354 18 483
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 152 366 18 628
  7.2 Други ценни книжа 346 988 −145
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 0
9 Други активи 214 208 −583
Общо активи 3 078 612 11 131
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 081 297 4 940
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 968 510 47 679
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 620 759 8 951
  2.2 Депозитно улеснение 347 474 38 664
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 277 64
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 911 −245
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 223 275 −39 403
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 122 619 −44 978
  5.2 Други задължения 100 655 5 575
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 074 −2 413
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 243 393
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 304 562
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 304 562
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 203 471 −404
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 993 23
Общо пасиви 3 078 612 11 131