Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 czerwca 2016 roku

7 czerwca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3.06.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR, do 263,6 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2.06.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 800 mln USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 347 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,9 mld EUR, do 1081,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 45 mld EUR, do 122,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 47,2 mld EUR, do 155,5 mld EUR. W środę 1.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 51,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 347,5 mld EUR (wobec 308,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,7 mld EUR, do 1152,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 3.06.2016

Różnica wobec

27.05.2016 – zakup

Różnica wobec

27.05.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 18,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 178,4 mld EUR +1,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,2 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 817,0 mld EUR +17,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9 mld EUR, do 620,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 300.558 1.580
  2.1 Należności od MFW 76.844 73
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 223.714 1.507
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.112 −322
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.638 271
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.638 271
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 503.218 −8.453
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 51.905 −8.298
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.177 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 135 −156
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 108.269 155
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.499.354 18.483
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.152.366 18.628
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.988 −145
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 0
9 Pozostałe aktywa 214.208 −583
Aktywa razem 3.078.612 11.131
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.081.297 4.940
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 968.510 47.679
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 620.759 8.951
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 347.474 38.664
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 277 64
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.911 −245
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 223.275 −39.403
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 122.619 −44.978
  5.2 Pozostałe zobowiązania 100.655 5.575
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.074 −2.413
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.243 393
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.304 562
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.304 562
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 203.471 −404
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.993 23
Pasywa razem 3.078.612 11.131