Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 3. jūnijā

2016. gada 7. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 3. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 263.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 2. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 800 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 347 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.9 mljrd. euro (līdz 1 081.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 45 mljrd. euro (līdz 122.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 47.2 mljrd. euro (līdz 155.5 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 1. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 60.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 51.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 347.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 308.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.7 mljrd. euro (līdz 1 152.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 3. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 27. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 27. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 18.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 178.4 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.2 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 817.0 mljrd. euro +17.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9 mljrd. euro (līdz 620.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 558 1 580
  2.1 SVF debitoru parādi 76 844 73
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 223 714 1 507
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 112 −322
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 638 271
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 638 271
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 503 218 −8 453
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 51 905 −8 298
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 177 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 135 −156
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 108 269 155
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 499 354 18 483
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 152 366 18 628
  7.2 Pārējie vērtspapīri 346 988 −145
8 Valdības parāds euro 26 979 0
9 Pārējie aktīvi 214 208 −583
Kopā aktīvi 3 078 612 11 131
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 081 297 4 940
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 968 510 47 679
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 620 759 8 951
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 347 474 38 664
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 277 64
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 911 −245
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 223 275 −39 403
  5.1 Saistības pret valdību 122 619 −44 978
  5.2 Pārējās saistības 100 655 5 575
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56 074 −2 413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 243 393
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 304 562
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 304 562
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 203 471 −404
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 993 23
Kopā pasīvi 3 078 612 11 131