Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. červnu 2016

7. června 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. června 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,3 mld. EUR na 263,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. června 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 800 mil. USD -

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 347 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,9 mld. EUR na 1 081,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 45 mld. EUR na 122,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 47,2 mld. EUR na 155,5 mld. EUR. Ve středu 1. června 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 60,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 51,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 347,5 mld. EUR (ve srovnání s 308,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,7 mld. EUR na 1 152,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 3. červnu 2016 Rozdíl v porovnání s 27. květnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 27. květnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 18,5 mld. EUR - -
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,3 mld. EUR - -
3. program nákupu krytých dluhopisů 178,4 mld. EUR +1,0 mld. EUR -
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR -
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 817,0 mld. EUR +17,6 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9 mld. EUR na 620,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 300 558 1 580
  2.1 Pohledávky za MMF 76 844 73
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 223 714 1 507
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 112 −322
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 638 271
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 638 271
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 503 218 −8 453
  5.1 Hlavní refinanční operace 51 905 −8 298
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 177 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 135 −156
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 108 269 155
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 499 354 18 483
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 152 366 18 628
  7.2 Ostatní cenné papíry 346 988 −145
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 0
9 Ostatní aktiva 214 208 −583
Aktiva celkem 3 078 612 11 131
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 081 297 4 940
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 968 510 47 679
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 620 759 8 951
  2.2 Vkladová facilita 347 474 38 664
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 277 64
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 911 −245
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 223 275 −39 403
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 122 619 −44 978
  5.2 Ostatní závazky 100 655 5 575
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 074 −2 413
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 243 393
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 304 562
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 304 562
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 203 471 −404
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 993 23
Pasiva celkem 3 078 612 11 131