SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. juni 2016

7. juni 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. juni 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 263,6 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. juni 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 800 mio. USD -

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 347 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,9 mia. euro til 1.081,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 45 mia. euro til 122,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 47,2 mia. euro til 155,5 mia. euro. Onsdag den 1. juni 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 60,2 mia. euro, og en ny på 51,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 347,5 mia. euro (mod 308,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,7 mia. euro til 1.152,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 3. juni 2016 Ændring i forhold til 27. maj 2016 
– opkøb Ændring i forhold til 27. maj 2016 
– indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 18,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 178,4 mia. euro +1,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,2 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 817,0 mia. euro +17,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9 mia. euro til 620,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 300.558 1.580
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.844 73
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 223.714 1.507
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.112 −322
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.638 271
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.638 271
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 503.218 −8.453
  5.1 Primære markedsoperationer 51.905 −8.298
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.177 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 135 −156
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 108.269 155
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.499.354 18.483
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.152.366 18.628
  7.2 Andre værdipapirer 346.988 −145
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 0
9 Andre aktiver 214.208 −583
Aktiver i alt 3.078.612 11.131
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.081.297 4.940
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 968.510 47.679
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 620.759 8.951
  2.2 Indlånsfacilitet 347.474 38.664
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 277 64
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.911 −245
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 223.275 −39.403
  5.1 Offentlig forvaltning og service 122.619 −44.978
  5.2 Andre forpligtelser 100.655 5.575
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.074 −2.413
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.243 393
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.304 562
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.304 562
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 203.471 −404
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.993 23
Passiver i alt 3.078.612 11.131