Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. junija 2016

7. junij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. junija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 263,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. junij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 800 mio USD -

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 347 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,9 milijarde EUR na 1.081,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 45 milijard EUR na 122,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 47,2 milijarde EUR na 155,5 milijarde EUR. V sredo, 1. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 60,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 51,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 347,5 milijarde EUR (v primerjavi s 308,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,7 milijarde EUR na 1.152,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 3. junija 2016

Razlika od

27. maja 2016 – kupljeno

Razlika od

27. maja 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 18,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 178,4 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,2 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 817,0 milijarde EUR +17,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9 milijard EUR na 620,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 300.558 1.580
  2.1 Terjatve do MDS 76.844 73
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 223.714 1.507
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.112 −322
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.638 271
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.638 271
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 503.218 −8.453
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 51.905 −8.298
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.177 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 135 −156
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 108.269 155
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.499.354 18.483
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.152.366 18.628
  7.2 Drugi vrednostni papirji 346.988 −145
8 Dolg širše države v EUR 26.979 0
9 Druga sredstva 214.208 −583
Skupaj sredstva 3.078.612 11.131
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.081.297 4.940
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 968.510 47.679
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 620.759 8.951
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 347.474 38.664
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 277 64
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.911 −245
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 223.275 −39.403
  5.1 Širša država 122.619 −44.978
  5.2 Druge obveznosti 100.655 5.575
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.074 −2.413
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.243 393
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.304 562
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.304 562
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 203.471 −404
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.993 23
Skupaj obveznosti 3.078.612 11.131