Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 6. novembrī

2015. gada 10. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 6. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 262.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 5. novembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 143 milj. ASV dolāru 141 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 357.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 1 055.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 47.1 mljrd. euro (līdz 64.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 35.9 mljrd. euro (līdz 337.1 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 4. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 68.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 187 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 157.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12 mljrd. euro (līdz 707.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 6. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 30. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 30. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 132.5 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 14.8 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 406.6 mljrd. euro +12.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123 mljrd. euro –2.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.5 mljrd. euro (līdz 492 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 288 368 −1 530
  2.1 SVF debitoru parādi 78 556 −253
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 209 812 −1 277
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 42 227 3 314
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 674 495
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 674 495
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 524 210 −7 003
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 61 468 −6 983
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 721 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 21 −20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134 911 −3 796
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 065 569 11 778
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 707 696 12 028
  7.2 Pārējie vērtspapīri 357 873 −250
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 218 943 650
Kopā aktīvi 2 668 903 3 908
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 055 438 1 571
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 679 130 46 423
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 491 989 17 524
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 186 983 29 149
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 157 −251
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 092 81
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 154 334 −44 868
  5.1 Saistības pret valdību 64 927 −47 050
  5.2 Pārējās saistības 89 407 2 182
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41 457 −1 550
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 057 −102
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 612 1 563
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 612 1 563
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 217 647 790
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 668 903 3 908

Kontaktinformācija presei