Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. studenoga 2015.

10. studenog 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. studenoga 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 262,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
5. studenoga 2015.  8-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 143 mil. USD 141 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 mlrd. EUR na 357,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,6 mlrd. EUR na 1.055,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 47,1 mlrd. EUR na 64,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 35,9 mlrd. EUR na 337,1 mlrd. EUR. U srijedu, 4. studenoga 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 68,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 61,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 187 mlrd. EUR (u odnosu na 157,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12 mlrd. EUR na 707,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 6. studenoga 2015. Razlika u odnosu na 30. listopada 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 30. listopada 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 132,5 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 14,8 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 406,6 mlrd. EUR +12,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123 mlrd. EUR –2,4 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,5 mlrd. EUR na 492 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 288 368 −1 530
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 556 −253
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 209 812 −1 277
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 42 227 3 314
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 674 495
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 674 495
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 524 210 −7 003
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 61 468 −6 983
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 721 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 21 −20
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 134 911 −3 796
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 065 569 11 778
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 707 696 12 028
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 357 873 −250
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 218 943 650
Ukupno imovina 2 668 903 3 908
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 055 438 1 571
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 679 130 46 423
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 491 989 17 524
  2.2 Novčani depoziti 186 983 29 149
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 157 −251
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 092 81
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 154 334 −44 868
  5.1 Opća država 64 927 −47 050
  5.2 Ostale obveze 89 407 2 182
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 457 −1 550
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 057 −102
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 612 1 563
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 612 1 563
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 217 647 790
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 668 903 3 908

Kontaktni podatci za medije