Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 ноември 2015 г.

10 ноември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 6 ноември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,3 млрд. евро до 262,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 ноември 2015 г.  8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 143 млн. щатски долара 141 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 357,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 1055,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 47,1 млрд. евро до 64,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 35,9 млрд. евро до 337,1 млрд. евро. На 4 ноември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 68,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 187 млрд. евро (при 157,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12 млрд. евро до 707,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 6 ноември 2015 г. Разлика спрямо 30 октомври 2015 г. – покупки Разлика спрямо 30 октомври 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 132,5 млрд. евро +1,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 14,8 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 406,6 млрд. евро +12,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123 млрд. евро - -2,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,5 млрд. евро до 492 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 288 368 −1 530
  2.1 Вземания от МВФ 78 556 −253
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 209 812 −1 277
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 42 227 3 314
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 674 495
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 674 495
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 524 210 −7 003
  5.1 Основни операции по рефинансиране 61 468 −6 983
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 721 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 21 −20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 134 911 −3 796
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 065 569 11 778
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 707 696 12 028
  7.2 Други ценни книжа 357 873 −250
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 218 943 650
Общо активи 2 668 903 3 908
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 055 438 1 571
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 679 130 46 423
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 491 989 17 524
  2.2 Депозитно улеснение 186 983 29 149
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 157 −251
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 092 81
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 154 334 −44 868
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 927 −47 050
  5.2 Други задължения 89 407 2 182
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 457 −1 550
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 057 −102
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 612 1 563
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 612 1 563
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 217 647 790
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 668 903 3 908

Данни за контакт за медиите