Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. novembra 2015

10. november 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. novembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 262,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. november 2015  8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 143 mio USD 141 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 357,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,6 milijarde EUR na 1.055,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 47,1 milijarde EUR na 64,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 35,9 milijarde EUR na 337,1 milijarde EUR. V sredo, 4. novembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 68,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 61,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala blizu ničle, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 187 milijard EUR (v primerjavi s 157,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12 milijard EUR na 707,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 6. novembra 2015 Razlika od 30. oktobra 2015 – kupljeno Razlika od 30. oktobra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10 milijard EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 132,5 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 14,8 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 406,6 milijarde EUR +12,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123 milijard EUR - –2,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,5 milijarde EUR na 492 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 288.368 −1.530
  2.1 Terjatve do MDS 78.556 −253
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 209.812 −1.277
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 42.227 3.314
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.674 495
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.674 495
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 524.210 −7.003
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 61.468 −6.983
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.721 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 21 −20
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 134.911 −3.796
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.065.569 11.778
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 707.696 12.028
  7.2 Drugi vrednostni papirji 357.873 −250
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 218.943 650
Skupaj sredstva 2.668.903 3.908
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.055.438 1.571
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 679.130 46.423
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 491.989 17.524
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 186.983 29.149
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 157 −251
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.092 81
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 154.334 −44.868
  5.1 Širša država 64.927 −47.050
  5.2 Druge obveznosti 89.407 2.182
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.457 −1.550
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.057 −102
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.612 1.563
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.612 1.563
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 217.647 790
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.668.903 3.908
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije