Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. listopadu 2015

10. listopadu 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. listopadu 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,3 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. listopadu 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 143 mil. USD 141 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 357,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,6 mld. EUR na 1 055,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 47,1 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 35,9 mld. EUR na 337,1 mld. EUR. Ve středu 4. listopadu 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 68,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 187 mld. EUR (oproti 157,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12 mld. EUR na 707,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 6. listopadu 2015 Rozdíl v porovnání s 30. říjnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 30. říjnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 132,5 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 14,8 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 406,6 mld. EUR +12,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123 mld. EUR -2,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,5 mld. EUR na 492 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 288 368 −1 530
  2.1 Pohledávky za MMF 78 556 −253
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 209 812 −1 277
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 42 227 3 314
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 674 495
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 674 495
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 524 210 −7 003
  5.1 Hlavní refinanční operace 61 468 −6 983
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 721 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 21 −20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 134 911 −3 796
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 065 569 11 778
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 707 696 12 028
  7.2 Ostatní cenné papíry 357 873 −250
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 218 943 650
Aktiva celkem 2 668 903 3 908
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 055 438 1 571
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 679 130 46 423
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 491 989 17 524
  2.2 Vkladová facilita 186 983 29 149
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 157 −251
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 092 81
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 154 334 −44 868
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 927 −47 050
  5.2 Ostatní závazky 89 407 2 182
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 457 −1 550
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 057 −102
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 612 1 563
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 612 1 563
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 217 647 790
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 668 903 3 908

Kontakty pro média