Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 listopada 2015 roku

10 listopada 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6.11.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 262,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5.11.2015  8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 143 mln USD 141 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 357,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,6 mld EUR do poziomu 1055,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 47,1 mld EUR do poziomu 64,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 35,9 mld EUR do poziomu 337,1 mld EUR. W środę 4.11.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 68,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 61,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 187 mld EUR (wobec 157,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12 mld EUR do poziomu 707,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 6.11.2015 Różnica wobec 30.10.2015 – zakup Różnica wobec 30.10.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 132,5 mld EUR +1,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 14,8 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 406,6 mld EUR +12,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123 mld EUR –2,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,5 mld EUR do poziomu 492 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 288.368 −1.530
  2.1 Należności od MFW 78.556 −253
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 209.812 −1.277
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 42.227 3.314
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.674 495
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.674 495
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 524.210 −7.003
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 61.468 −6.983
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.721 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 21 −20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 134.911 −3.796
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.065.569 11.778
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 707.696 12.028
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 357.873 −250
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 218.943 650
Aktywa razem 2.668.903 3.908
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.055.438 1.571
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 679.130 46.423
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 491.989 17.524
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 186.983 29.149
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 157 −251
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.092 81
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 154.334 −44.868
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.927 −47.050
  5.2 Pozostałe zobowiązania 89.407 2.182
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.457 −1.550
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.057 −102
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.612 1.563
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.612 1.563
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 217.647 790
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.668.903 3.908

Kontakt z mediami