Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 november 2015

10 november 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 november 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 262,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 november 2015  8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 143 miljoen USD 141 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 357,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,6 miljard naar EUR 1.055,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 47,1 miljard naar EUR 64,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 35,9 miljard naar EUR 337,1 miljard. Op woensdag 4 november 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 68,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 187 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 157,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12 miljard naar EUR 707,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 6 november 2015 Verschil t.o.v. 30 oktober 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 30 oktober 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 132,5 miljard +EUR 1,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 14,8 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 406,6 miljard +EUR 12,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123 miljard - -EUR 2,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,5 miljard naar EUR 492 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 288.368 −1.530
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.556 −253
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 209.812 −1.277
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 42.227 3.314
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.674 495
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.674 495
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 524.210 −7.003
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 61.468 −6.983
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.721 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 21 −20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134.911 −3.796
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.065.569 11.778
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 707.696 12.028
  7.2 Overige waardepapieren 357.873 −250
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 218.943 650
Totaal activa 2.668.903 3.908
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.055.438 1.571
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 679.130 46.423
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 491.989 17.524
  2.2 Depositofaciliteit 186.983 29.149
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 157 −251
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.092 81
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 154.334 −44.868
  5.1 Overheid 64.927 −47.050
  5.2 Overige verplichtingen 89.407 2.182
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.457 −1.550
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.057 −102
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.612 1.563
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.612 1.563
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 217.647 790
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.668.903 3.908

Contactpersonen voor de media