Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 november 2015

10 november 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 november 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 262,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 november 2015  8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 143 miljoner USD 141 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 357,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 1 055,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 47,1 miljarder EUR till 64,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 35,9 miljarder EUR till 337,1 miljarder EUR. Onsdagen den 4 november 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 68,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat, nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 187 miljarder EUR (jämfört med 157,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12 miljarder EUR till 707,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 6 november 2015 Förändring jämfört med den 30 oktober 2015 – Köp Förändring jämfört med den 30 oktober 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 132,5 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 14,8 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 406,6 miljarder EUR +12,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123 miljarder EUR - -2,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,5 miljarder EUR till 492 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 288.368 −1.530
  2.1 Fordringar på IMF 78.556 −253
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 209.812 −1.277
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 42.227 3.314
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.674 495
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.674 495
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 524.210 −7.003
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 61.468 −6.983
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.721 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 21 −20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 134.911 −3.796
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.065.569 11.778
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 707.696 12.028
  7.2 Andra värdepapper 357.873 −250
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 218.943 650
Summa tillgångar 2.668.903 3.908
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.055.438 1.571
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 679.130 46.423
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 491.989 17.524
  2.2 Inlåningsfacilitet 186.983 29.149
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 157 −251
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.092 81
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 154.334 −44.868
  5.1 Offentliga sektorn 64.927 −47.050
  5.2 Övriga skulder 89.407 2.182
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.457 −1.550
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.057 −102
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.612 1.563
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.612 1.563
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 217.647 790
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.668.903 3.908
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media