Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. november 2015

10. november 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. november 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 262,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. november 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage 143 mio. USD 141 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 357,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,6 mia. euro til 1.055,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 47,1 mia. euro til 64,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 35,9 mia. euro til 337,1 mia. euro. Onsdag den 4. november 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 68,5 mia. euro, og en ny på 61,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 187 mia. euro (mod 157,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12 mia. euro til 707,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 6. november 2015 Ændring i forhold til 30. oktober 2015 – opkøb Ændring i forhold til 30. oktober 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 132,5 mia. euro +1,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 14,8 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 406,6 mia. euro +12,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 123 mia. euro - -2,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,5 mia. euro til 492 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 288.368 −1.530
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.556 −253
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 209.812 −1.277
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 42.227 3.314
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.674 495
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.674 495
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 524.210 −7.003
  5.1 Primære markedsoperationer 61.468 −6.983
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.721 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 21 −20
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 134.911 −3.796
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.065.569 11.778
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 707.696 12.028
  7.2 Andre værdipapirer 357.873 −250
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 218.943 650
Aktiver i alt 2.668.903 3.908
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.055.438 1.571
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 679.130 46.423
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 491.989 17.524
  2.2 Indlånsfacilitet 186.983 29.149
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 157 −251
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.092 81
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 154.334 −44.868
  5.1 Offentlig forvaltning og service 64.927 −47.050
  5.2 Andre forpligtelser 89.407 2.182
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.457 −1.550
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.057 −102
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.612 1.563
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.612 1.563
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 217.647 790
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.668.903 3.908

Medie- og pressehenvendelser