Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. novembru 2015

10. novembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. novembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. novembra 2015  8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 143 mil. USD 141 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 357,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,6 mld. EUR na 1 055,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 47,1 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 35,9 mld. EUR na 337,1 mld. EUR. V stredu 4. novembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 68,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 61,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal na úrovni blízkej nule, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 187 mld. EUR (v porovnaní so 157,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12 mld. EUR na 707,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 6. novembru 2015 Zmena oproti 30. októbru 2015: nákup Zmena oproti 30. októbru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 132,5 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 14,8 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 406,6 mld. EUR +12,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123 mld. EUR -2,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,5 mld. EUR na 492 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 288 368 −1 530
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 556 −253
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 209 812 −1 277
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 42 227 3 314
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 674 495
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 674 495
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 524 210 −7 003
  5.1 Hlavné refinančné operácie 61 468 −6 983
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 721 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 21 −20
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 911 −3 796
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 065 569 11 778
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 707 696 12 028
  7.2 Ostatné cenné papiere 357 873 −250
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 218 943 650
Aktíva spolu 2 668 903 3 908
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 055 438 1 571
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 679 130 46 423
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 491 989 17 524
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 186 983 29 149
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 157 −251
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 092 81
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 154 334 −44 868
  5.1 Verejná správa 64 927 −47 050
  5.2 Ostatné záväzky 89 407 2 182
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 457 −1 550
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 057 −102
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 612 1 563
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 612 1 563
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 217 647 790
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 668 903 3 908

Kontakt pre médiá