Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. augustu 2015

1. septembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. augusta 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,3 mld. EUR na 264,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. augusta 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 132 mil. USD 135 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 359,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 1 053,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,8 mld. EUR na 67 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 10,1 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. V stredu 26. augusta 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 70,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 40,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 33,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 154,4 mld. EUR (v porovnaní so 169,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,6 mld. EUR na 572,4 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 28. augustu 2015 Zmena oproti 21. augustu 2015: nákup Zmena oproti 21. augustu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 111,1 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 11,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 289,5 mld. EUR +9,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 9,9 mld. EUR na 438,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 289 517 −2 748
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 206 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 210 311 −2 747
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 977 4 070
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 334 −102
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 334 −102
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 528 468 −4 722
  5.1 Hlavné refinančné operácie 70 080 516
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 227 −7 298
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 161 2 060
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 131 821 1 863
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 931 683 12 667
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 572 456 11 607
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 227 1 061
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 227 346 −1 501
Aktíva spolu 2 558 780 9 527
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 053 233 −1 293
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 593 023 −4 857
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 438 505 9 913
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 154 386 −14 752
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 132 −17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 774 −415
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 132 228 15 286
  5.1 Verejná správa 66 977 16 831
  5.2 Ostatné záväzky 65 250 −1 545
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 33 933 −1 028
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 357 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 550 3
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 550 3
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 210 604 3 021
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 97 200 −1 193
Pasíva spolu 2 558 780 9 527

Kontakt pre médiá