Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. August 2015

1. september 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. august 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,3 mia. euro til 264,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. august 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 132 mio. USD 135 mio. USD

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,1 mia. euro til 359,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 1.053,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,8 mia. euro til 67 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,1 mia. euro til 373,9 mia. euro. Onsdag den 26. august 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69,6 mia. euro, og en ny på 70,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 40,4 mia. euro, og en ny på 33,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 154,4 mia. euro (mod 169,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,6 mia. euro til 572,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 28. august 2015 Ændring i forhold til 21. august 2015 – opkøb Ændring i forhold til 21. august 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 111,1 mia. euro +1,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 11,1 mia. euro - 0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 289,5 mia. euro +9,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,9 mia. euro til 438,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 289.517 −2.748
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.206 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 210.311 −2.747
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.977 4.070
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.334 −102
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.334 −102
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 528.468 −4.722
  5.1 Primære markedsoperationer 70.080 516
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.227 −7.298
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.161 2.060
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 131.821 1.863
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 931.683 12.667
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 572.456 11.607
  7.2 Andre værdipapirer 359.227 1.061
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 227.346 −1.501
Aktiver i alt 2.558.780 9.527
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.053.233 −1.293
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 593.023 −4.857
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 438.505 9.913
  2.2 Indlånsfacilitet 154.386 −14.752
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 132 −17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.774 −415
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 132.228 15.286
  5.1 Offentlig forvaltning og service 66.977 16.831
  5.2 Andre forpligtelser 65.250 −1.545
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 33.933 −1.028
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.357 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.550 3
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.550 3
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 210.604 3.021
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 97.200 −1.193
Passiver i alt 2.558.780 9.527

Medie- og pressehenvendelser