Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 28. augustā

2015. gada 1. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 28. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 264.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 27. augusts  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 132 milj. ASV dolāru 135 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 359.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 1053.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.8 mljrd. euro (līdz 67 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.1 mljrd. euro (līdz 373.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 26. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 40.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 33.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 154.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 169.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.6 mljrd. euro (līdz 572.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 28. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 21. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 21. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 111.1 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 11.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 289.5 mljrd. euro +9.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9.9 mljrd. euro (līdz 438.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 289 517 −2 748
  2.1 SVF debitoru parādi 79 206 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 210 311 −2 747
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40 977 4 070
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 334 −102
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 334 −102
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 528 468 −4 722
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70 080 516
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 227 −7 298
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 161 2 060
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 131 821 1 863
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 931 683 12 667
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 572 456 11 607
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 227 1 061
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 227 346 −1 501
Kopā aktīvi 2 558 780 9 527
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 053 233 −1 293
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 593 023 −4 857
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 438 505 9 913
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 154 386 −14 752
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 132 −17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 774 −415
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 132 228 15 286
  5.1 Saistības pret valdību 66 977 16 831
  5.2 Pārējās saistības 65 250 −1 545
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 33 933 −1 028
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 357 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 550 3
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 550 3
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 210 604 3 021
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 97 200 −1 193
Kopā pasīvi 2 558 780 9 527

Kontaktinformācija presei