Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. kolovoza 2015.

1. rujna 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. kolovoza 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,3 mlrd. EUR na 264,1 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
27. kolovoza 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 132 mil. USD 135 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,1 mlrd. EUR na 359,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,3 mlrd. EUR na 1.053,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 16,8 mlrd. EUR na 67 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 10,1 mlrd. EUR na 373,9 mlrd. EUR. U srijedu, 26. kolovoza 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 70,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 40,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 33,1 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 2,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 154,4 mlrd. EUR (u odnosu na 169,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,6 mlrd. EUR na 572,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 28. kolovoza 2015. Razlika u odnosu na 21. kolovoza 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 21. kolovoza 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 111,1 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 11,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 289,5 mlrd. EUR +9,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 9,9 mlrd. EUR na 438,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 289 517 −2 748
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 206 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 210 311 −2 747
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 977 4 070
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 334 −102
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 334 −102
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 528 468 −4 722
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 70 080 516
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 227 −7 298
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 161 2 060
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 131 821 1 863
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 931 683 12 667
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 572 456 11 607
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 227 1 061
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 227 346 −1 501
Ukupno imovina 2 558 780 9 527
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 053 233 −1 293
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 593 023 −4 857
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 438 505 9 913
  2.2 Novčani depoziti 154 386 −14 752
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 132 −17
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 774 −415
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 132 228 15 286
  5.1 Opća država 66 977 16 831
  5.2 Ostale obveze 65 250 −1 545
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 33 933 −1 028
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 357 4
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 550 3
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 550 3
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 210 604 3 021
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 97 200 −1 193
Ukupno obveze 2 558 780 9 527

Kontaktni podatci za medije