Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 augustus 2015

1 september 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 augustus 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 264,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 augustus 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 132 miljoen USD 135 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 359,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 1.053,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,8 miljard naar EUR 67 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,1 miljard naar EUR 373,9 miljard. Op woensdag 26 augustus 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 40,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 33,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 2,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 154,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 169,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,6 miljard naar EUR 572,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 28 augustus 2015 Verschil ten opzichte van 21 augustus 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 21 augustus 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 111,1 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 11,1 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 289,5 miljard +EUR 9,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,9 miljard naar EUR 438,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 289.517 −2.748
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.206 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 210.311 −2.747
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.977 4.070
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.334 −102
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.334 −102
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 528.468 −4.722
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.080 516
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.227 −7.298
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.161 2.060
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 131.821 1.863
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 931.683 12.667
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 572.456 11.607
  7.2 Overige waardepapieren 359.227 1.061
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 227.346 −1.501
Totaal activa 2.558.780 9.527
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.053.233 −1.293
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 593.023 −4.857
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 438.505 9.913
  2.2 Depositofaciliteit 154.386 −14.752
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 132 −17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.774 −415
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.228 15.286
  5.1 Overheid 66.977 16.831
  5.2 Overige verplichtingen 65.250 −1.545
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 33.933 −1.028
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.357 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.550 3
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.550 3
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 210.604 3.021
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 97.200 −1.193
Totaal passiva 2.558.780 9.527

Contactpersonen voor de media