Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 augusti 2015

1 september 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 augusti 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 264,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktioner Förfallobelopp Nytt belopp
27 augusti 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 132 miljoner USD 135 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 359,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 1 053,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,8 miljarder EUR till 67 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,1 miljarder EUR till 373,9 miljarder EUR. Onsdagen den 26 augusti 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 40,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 33,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 154,4 miljarder EUR (jämfört med 169,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,6 miljarder EUR till 572,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 28 augusti 2015 Förändring jämfört med den 21 augusti 2015 – Köp Förändring jämfört med den 21 augusti 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 111,1 miljarder EUR + 1,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 11,1 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 289,5 miljarder EUR + 9,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,9 miljarder EUR till 438,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 289.517 −2.748
  2.1 Fordringar på IMF 79.206 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 210.311 −2.747
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.977 4.070
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.334 −102
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.334 −102
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 528.468 −4.722
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.080 516
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.227 −7.298
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2.161 2.060
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 131.821 1.863
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 931.683 12.667
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 572.456 11.607
  7.2 Andra värdepapper 359.227 1.061
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 227.346 −1.501
Summa tillgångar 2.558.780 9.527
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.053.233 −1.293
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 593.023 −4.857
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 438.505 9.913
  2.2 Inlåningsfacilitet 154.386 −14.752
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 132 −17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.774 −415
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 132.228 15.286
  5.1 Offentliga sektorn 66.977 16.831
  5.2 Övriga skulder 65.250 −1.545
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 33.933 −1.028
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.357 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.550 3
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.550 3
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 210.604 3.021
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 97.200 −1.193
Summa skulder 2.558.780 9.527

Kontakt för media