Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 sierpnia 2015 roku

1 września 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28.08.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,3 mld EUR do poziomu 264,1 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27.08.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 132 mln USD 135 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,1 mld EUR do poziomu 359,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 1053,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,8 mld EUR do poziomu 67 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,1 mld EUR do poziomu 373,9 mld EUR. W środę 26.08.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 70,1 mld EUR.

W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 40,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 33,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 154,4 mld EUR (wobec 169,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,6 mld EUR do poziomu 572,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 28.08.2015 Różnica wobec 21.08.2015 – zakup Różnica wobec 21.08.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 111,1 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 11,1 mld EUR –0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 289,5 mld EUR +9,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9,9 mld EUR do poziomu 438,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 289.517 −2.748
  2.1 Należności od MFW 79.206 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 210.311 −2.747
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.977 4.070
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.334 −102
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.334 −102
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 528.468 −4.722
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.080 516
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.227 −7.298
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2.161 2.060
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 131.821 1.863
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 931.683 12.667
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 572.456 11.607
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.227 1.061
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 227.346 −1.501
Aktywa razem 2.558.780 9.527
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.053.233 −1.293
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 593.023 −4.857
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 438.505 9.913
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 154.386 −14.752
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 132 −17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.774 −415
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 132.228 15.286
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.977 16.831
  5.2 Pozostałe zobowiązania 65.250 −1.545
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 33.933 −1.028
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.357 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.550 3
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.550 3
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 210.604 3.021
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.200 −1.193
Pasywa razem 2.558.780 9.527

Kontakt z mediami