Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. srpnu 2015

1. září 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. srpna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 1,3 mld. EUR na 264,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. srpna 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 132 mil. USD 135 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 359,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 1 053,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,8 mld. EUR na 67 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 10,1 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Ve středu 26. srpna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,1 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 40,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 33,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 154,4 mld. EUR (ve srovnání se 169,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,6 mld. EUR na 572,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 28. srpnu 2015 Rozdíl v porovnání s 21. srpnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 21. srpnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 111,1 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 11,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 289,5 mld. EUR +9,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,9 mld. EUR na 438,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 289 517 −2 748
  2.1 Pohledávky za MMF 79 206 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 210 311 −2 747
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 977 4 070
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 334 −102
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 334 −102
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 528 468 −4 722
  5.1 Hlavní refinanční operace 70 080 516
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 227 −7 298
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 161 2 060
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 131 821 1 863
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 931 683 12 667
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 572 456 11 607
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 227 1 061
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 227 346 −1 501
Aktiva celkem 2 558 780 9 527
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 053 233 −1 293
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 593 023 −4 857
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 438 505 9 913
  2.2 Vkladová facilita 154 386 −14 752
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 132 −17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 774 −415
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 132 228 15 286
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 977 16 831
  5.2 Ostatní závazky 65 250 −1 545
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 33 933 −1 028
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 357 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 550 3
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 550 3
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 210 604 3 021
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 200 −1 193
Pasiva celkem 2 558 780 9 527

Kontakty pro média