Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. avgusta 2015

1. september 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. avgusta 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,3 milijarde EUR na 264,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. avgust 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 132 mio USD 135 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 359,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 1.053,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,8 milijarde EUR na 67 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,1 milijarde EUR na 373,9 milijarde EUR. V sredo, 26. avgusta 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 69,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 70,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 40,4 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 33,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 154,4 milijarde EUR (v primerjavi s 169,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,6 milijarde EUR na 572,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 28. avgusta 2015 Razlika od 21. avgusta 2015 – kupljeno Razlika od 21. avgusta 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 111,1 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 11,1 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 289,5 milijarde EUR +9,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9,9 milijarde EUR na 438,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 289.517 −2.748
  2.1 Terjatve do MDS 79.206 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 210.311 −2.747
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.977 4.070
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.334 −102
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.334 −102
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 528.468 −4.722
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.080 516
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.227 −7.298
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.161 2.060
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 131.821 1.863
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 931.683 12.667
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 572.456 11.607
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.227 1.061
8 Dolg širše države v EUR 25.177 0
9 Druga sredstva 227.346 −1.501
Skupaj sredstva 2.558.780 9.527
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.053.233 −1.293
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 593.023 −4.857
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 438.505 9.913
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 154.386 −14.752
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 132 −17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.774 −415
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 132.228 15.286
  5.1 Širša država 66.977 16.831
  5.2 Druge obveznosti 65.250 −1.545
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 33.933 −1.028
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.357 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.550 3
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.550 3
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 210.604 3.021
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 97.200 −1.193
Skupaj obveznosti 2.558.780 9.527

Stiki za medije