Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 август 2015 г.

1 септември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 август 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,3 млрд. евро до 264,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 август 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 132 млн. щатски долара 135 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 359,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 1053,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,8 млрд. евро до 67 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,1 млрд. евро до 373,9 млрд. евро. На 26 август 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 69,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,1 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 40,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 33,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 154,4 млрд. евро (при 169,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 11,6 млрд. евро до 572,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 28 август 2015 г. Разлика спрямо 21 август 2015 г. – покупки Разлика спрямо 21 август 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 111,1 млрд. евро +1,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 11,1 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 289,5 млрд. евро +9,8 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 127,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 9,9 млрд. евро до 438,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 458 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 289 517 −2 748
  2.1 Вземания от МВФ 79 206 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 210 311 −2 747
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 977 4 070
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 334 −102
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 334 −102
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 528 468 −4 722
  5.1 Основни операции по рефинансиране 70 080 516
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 227 −7 298
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 161 2 060
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 131 821 1 863
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 931 683 12 667
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 572 456 11 607
  7.2 Други ценни книжа 359 227 1 061
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 177 0
9 Други активи 227 346 −1 501
Общо активи 2 558 780 9 527
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 053 233 −1 293
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 593 023 −4 857
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 438 505 9 913
  2.2 Депозитно улеснение 154 386 −14 752
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 132 −17
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 774 −415
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 132 228 15 286
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 977 16 831
  5.2 Други задължения 65 250 −1 545
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 33 933 −1 028
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 357 4
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 550 3
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 550 3
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 210 604 3 021
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 97 200 −1 193
Общо пасиви 2 558 780 9 527

Данни за контакт за медиите