Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 juli 2015

21 juli 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 juli 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 264 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 juli 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 308 miljoen USD 658 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 4,5 miljard naar EUR 361 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 1.052,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 22,4 miljard naar EUR 74,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,2 miljard naar EUR 424 miljard. Op woensdag 15 juli 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 74,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 75,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 118,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 123,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,3 miljard naar EUR 505,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 17 juli 2015 Verschil ten opzichte van 10 juli 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 10 juli 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 100,2 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 9,4 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 227,6 miljard +EUR 11,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 134,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31 miljard naar EUR 414,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290.648 −1.500
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.458 −46
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 210.190 −1.454
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.036 1.192
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.311 310
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.311 310
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 542.744 967
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 75.537 1.074
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.096 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 112 −107
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 139.401 2.449
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 866.217 8.753
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 505.178 13.264
  7.2 Overige waardepapieren 361.039 −4.512
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.643 0
9 Overige activa 228.512 −1.394
Totaal activa 2.518.972 10.777
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.052.461 1.878
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 533.180 25.832
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 414.430 31.026
  2.2 Depositofaciliteit 118.588 −5.218
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 162 25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.169 109
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 144.993 −20.005
  5.1 Overheid 74.409 −22.443
  5.2 Overige verplichtingen 70.584 2.439
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.162 3.398
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.308 17
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.938 −264
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.938 −264
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 210.490 −188
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.393 0
Totaal passiva 2.518.972 10.777

Contactpersonen voor de media