Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 lipca 2015 r.

21 lipca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 lipca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 264 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 lipca 2015 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 308 mln USD 658 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,5 mld EUR do poziomu 361 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,9 mld EUR do poziomu 1052,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 22,4 mld EUR do poziomu 74,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,2 mld EUR do poziomu 424 mld EUR. W środę 15 lipca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 74,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 75,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 118,6 mld EUR (wobec 123,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,3 mld EUR do poziomu 505,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 17.07.2015 Różnica wobec 10.07.2015 – zakup Różnica wobec 10.07.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 100,2 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 9,4 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 227,6 mld EUR +11,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 134,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 31 mld EUR do poziomu 414,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 290.648 −1.500
  2.1 Należności od MFW 80.458 −46
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 210.190 −1.454
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.036 1.192
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.311 310
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.311 310
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 542.744 967
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 75.537 1.074
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.096 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 112 −107
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 139.401 2.449
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 866.217 8.753
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 505.178 13.264
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 361.039 −4.512
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.643 0
9 Pozostałe aktywa 228.512 −1.394
Aktywa razem 2.518.972 10.777
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.052.461 1.878
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 533.180 25.832
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 414.430 31.026
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 118.588 −5.218
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 162 25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.169 109
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 144.993 −20.005
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 74.409 −22.443
  5.2 Pozostałe zobowiązania 70.584 2.439
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.162 3.398
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.308 17
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.938 −264
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.938 −264
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 210.490 −188
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.393 0
Pasywa razem 2.518.972 10.777

Kontakt z mediami