Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. juli 2015

21. juli 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. juli 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 264 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. juli 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 308 mio. USD 658 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 4,5 mia. euro til 361 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,9 mia. euro til 1.052,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 22,4 mia. euro til 74,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,2 mia. euro til 424 mia. euro. Onsdag den 15. juli 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 74,5 mia. euro, og en ny på 75,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 118,6 mia. euro (mod 123,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,3 mia. euro til 505,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 17. juli 2015 Ændring i forhold til 10. juli 2015 – opkøb Ændring i forhold til 10. juli 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,8 mia.euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia.euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 100,2 mia.euro +1,9 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 9,4 mia.euro +0,1 mia.euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 227,6 mia.euro +11,2 mia.euro -
Securities Markets Programme 134,4 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31 mia. euro til 414,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 290.648 −1.500
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.458 −46
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 210.190 −1.454
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.036 1.192
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.311 310
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.311 310
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 542.744 967
  5.1 Primære markedsoperationer 75.537 1.074
  5.2 Langfristede markedsoperationer 467.096 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 112 −107
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 139.401 2.449
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 866.217 8.753
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 505.178 13.264
  7.2 Andre værdipapirer 361.039 −4.512
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.643 0
9 Andre aktiver 228.512 −1.394
Aktiver i alt 2.518.972 10.777
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.052.461 1.878
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 533.180 25.832
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 414.430 31.026
  2.2 Indlånsfacilitet 118.588 −5.218
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 162 25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.169 109
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 144.993 −20.005
  5.1 Offentlig forvaltning og service 74.409 −22.443
  5.2 Andre forpligtelser 70.584 2.439
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.162 3.398
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.308 17
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.938 −264
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.938 −264
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 210.490 −188
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.393 0
Passiver i alt 2.518.972 10.777

Medie- og pressehenvendelser