Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 17. jūlijā

2015.21.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 17. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (264 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 16. jūlijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 308 milj. ASV dolāru 658 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 361 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 1 052.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22.4 mljrd. euro (līdz 74.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.2 mljrd. euro (līdz 424 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 15. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 74.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 75.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 118.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 123.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 505.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 17. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 10. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 10. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 100.2 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 9.4 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 227.6 mljrd. euro +11.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 134.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 31 mljrd. euro (līdz 414.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364,458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290,648 −1,500
  2.1 SVF debitoru parādi 80,458 −46
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 210,190 −1,454
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,036 1,192
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,311 310
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,311 310
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 542,744 967
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 75,537 1,074
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,096 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 112 −107
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 139,401 2,449
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 866,217 8,753
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 505,178 13,264
  7.2 Pārējie vērtspapīri 361,039 −4,512
8 Valdības parāds euro 25,643 0
9 Pārējie aktīvi 228,512 −1,394
Kopā aktīvi 2,518,972 10,777
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,052,461 1,878
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 533,180 25,832
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 414,430 31,026
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 118,588 −5,218
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 162 25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,169 109
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 144,993 −20,005
  5.1 Saistības pret valdību 74,409 −22,443
  5.2 Pārējās saistības 70,584 2,439
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,162 3,398
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,308 17
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,938 −264
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,938 −264
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59,456 0
10 Pārējās saistības 210,490 −188
11 Pārvērtēšanas konti 367,423 0
12 Kapitāls un rezerves 98,393 0
Kopā pasīvi 2,518,972 10,777

Kontaktinformācija presei