Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.7.2015

21.7.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.7.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 264 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.7.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 308 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 658 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 4,5 miljardilla eurolla 361 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 1 052,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 22,4 miljardilla eurolla 74,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,2 miljardilla eurolla 424 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.7.2015 erääntyi 74,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 75,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 118,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 123,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 505,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 17.7.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 100,2 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 9,4 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelma 227,6 miljardia euroa +11,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 134,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 31 miljardilla eurolla 414,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 290 648 −1 500
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 458 −46
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 210 190 −1 454
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 036 1 192
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 311 310
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 311 310
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 542 744 967
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 75 537 1 074
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 096 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 112 −107
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 139 401 2 449
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 866 217 8 753
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 505 178 13 264
  7.2 Muut arvopaperit 361 039 −4 512
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 643 0
9 Muut saamiset 228 512 −1 394
Vastaavaa yhteensä 2 518 972 10 777
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 052 461 1 878
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 533 180 25 832
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 414 430 31 026
  2.2 Talletusmahdollisuus 118 588 −5 218
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 162 25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 169 109
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 144 993 −20 005
  5.1 Julkisyhteisöt 74 409 −22 443
  5.2 Muut 70 584 2 439
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 162 3 398
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 308 17
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 938 −264
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 938 −264
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 210 490 −188
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 393 0
Vastattavaa yhteensä 2 518 972 10 777

Yhteyshenkilöt