Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. červenci 2015

21. července 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. července 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 264 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. července 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 308 mil. USD 658 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 4,5 mld. EUR na 361 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,9 mld. EUR na 1 052,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 22,4 mld. EUR na 74,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,2 mld. EUR na 424 mld. EUR. Ve středu 15. července 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 74,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 75,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 118,6 mld. EUR (ve srovnání se 123,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,3 mld. EUR na 505,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 17. červenci 2015 Rozdíl v porovnání s 10. červencem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 10. červencem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 100,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 9,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 227,6 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 134,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31 mld. EUR na 414,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 290 648 −1 500
  2.1 Pohledávky za MMF 80 458 −46
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 210 190 −1 454
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 036 1 192
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 311 310
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 311 310
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 542 744 967
  5.1 Hlavní refinanční operace 75 537 1 074
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 096 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 112 −107
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 139 401 2 449
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 866 217 8 753
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 505 178 13 264
  7.2 Ostatní cenné papíry 361 039 −4 512
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 643 0
9 Ostatní aktiva 228 512 −1 394
Aktiva celkem 2 518 972 10 777
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 052 461 1 878
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 533 180 25 832
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 414 430 31 026
  2.2 Vkladová facilita 118 588 −5 218
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 162 25
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 169 109
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 144 993 −20 005
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 74 409 −22 443
  5.2 Ostatní závazky 70 584 2 439
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 162 3 398
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 308 17
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 938 −264
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 938 −264
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 210 490 −188
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 393 0
Pasiva celkem 2 518 972 10 777

Kontakty pro média