Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 juli 2015

21 juli 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 juli 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 264 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 juli 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 308 miljoner USD 658 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 361 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 1 052,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 22,4 miljarder EUR till 74,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,2 miljarder EUR till 424 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juli 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 74,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 118,6 miljarder EUR (jämfört med 123,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 505,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 17 juli 2015 Förändring jämfört med den 10 juli 2015 – Köp Förändring jämfört med den 10 juli 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 100,2 miljarder EUR + 1,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 9,4 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 227,6 miljarder EUR + 11,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 134,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31 miljarder EUR till 414,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 290.648 −1.500
  2.1 Fordringar på IMF 80.458 −46
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 210.190 −1.454
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.036 1.192
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.311 310
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.311 310
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 542.744 967
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 75.537 1.074
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.096 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 112 −107
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 139.401 2.449
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 866.217 8.753
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 505.178 13.264
  7.2 Andra värdepapper 361.039 −4.512
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.643 0
9 Övriga tillgångar 228.512 −1.394
Summa tillgångar 2.518.972 10.777
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.052.461 1.878
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 533.180 25.832
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 414.430 31.026
  2.2 Inlåningsfacilitet 118.588 −5.218
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 162 25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.169 109
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 144.993 −20.005
  5.1 Offentliga sektorn 74.409 −22.443
  5.2 Övriga skulder 70.584 2.439
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.162 3.398
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.308 17
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.938 −264
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.938 −264
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 210.490 −188
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.393 0
Summa skulder 2.518.972 10.777

Kontakt för media