Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. liepos 17 d.

2015 m. liepos 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. liepos 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 264 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. liepos 16 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 308 mln. JAV dolerių 658 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 361 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 1 052,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,4 mlrd. eurų – iki 74,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 424 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. liepos 15 d., baigėsi 74,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 75,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 118,6 mlrd. eurų (palyginti su 123,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 505,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. liepos 17 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 10 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 10 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 100,2 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 9,4 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 227,6 mlrd. eurų +11,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 134,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31 mlrd. eurų – iki 414,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 648 −1 500
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 458 −46
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 210 190 −1 454
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 036 1 192
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 311 310
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 311 310
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 542 744 967
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 75 537 1 074
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 096 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 112 −107
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 139 401 2 449
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 866 217 8 753
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 505 178 13 264
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 361 039 −4 512
8 Valdžios skola eurais 25 643 0
9 Kitas turtas 228 512 −1 394
Visas turtas 2 518 972 10 777
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 052 461 1 878
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 533 180 25 832
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 414 430 31 026
  2.2 Indėlių galimybė 118 588 −5 218
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 162 25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 169 109
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 144 993 −20 005
  5.1 Valdžiai 74 409 −22 443
  5.2 Kiti įsipareigojimai 70 584 2 439
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 162 3 398
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 308 17
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 938 −264
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 938 −264
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 490 −188
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 393 0
Visi įsipareigojimai 2 518 972 10 777

Kontaktai žiniasklaidai