Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. srpnja 2015.

21. srpnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. srpnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 264 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
16. srpnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 308 mil. USD 658 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 4,5 mlrd. EUR na 361 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,9 mlrd. EUR na 1.052,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 22,4 mlrd. EUR na 74,4 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,2 mlrd. EUR na 424 mlrd. EUR. U srijedu, 15. srpnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 74,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 75,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 118,6 mlrd. EUR (u odnosu na 123,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,3 mlrd. EUR na 505,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 17. srpnja 2015. Razlika u odnosu na 10. srpnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 10. srpnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 100,2 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 9,4 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 227,6 mlrd. EUR +11,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 134,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 31 mlrd. EUR na 414,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 290 648 −1 500
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 458 −46
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 210 190 −1 454
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 036 1 192
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 311 310
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 311 310
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 542 744 967
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 75 537 1 074
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 096 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 112 −107
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 139 401 2 449
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 866 217 8 753
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 505 178 13 264
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 361 039 −4 512
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 643 0
9 Ostala imovina 228 512 −1 394
Ukupno imovina 2 518 972 10 777
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 052 461 1 878
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 533 180 25 832
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 414 430 31 026
  2.2 Novčani depoziti 118 588 −5 218
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 162 25
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 169 109
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 144 993 −20 005
  5.1 Opća država 74 409 −22 443
  5.2 Ostale obveze 70 584 2 439
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 162 3 398
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 308 17
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 938 −264
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 938 −264
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 210 490 −188
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 393 0
Ukupno obveze 2 518 972 10 777

Kontaktni podatci za medije