Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. júlu 2015

21. júla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. júla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 264 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. júla 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 308 mil. USD 658 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 4,5 mld. EUR na 361 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,9 mld. EUR na 1 052,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 22,4 mld. EUR na 74,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,2 mld. EUR na 424 mld. EUR. V stredu 15. júla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 74,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 75,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 118,6 mld. EUR (v porovnaní so 123,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 505,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 17. júlu 2015 Zmena oproti 10. júlu 2015: nákup Zmena oproti 10. júlu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 100,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 9,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 227,6 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 134,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 31 mld. EUR na 414,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 290 648 −1 500
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 458 −46
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 210 190 −1 454
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 036 1 192
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 311 310
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 311 310
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 542 744 967
  5.1 Hlavné refinančné operácie 75 537 1 074
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 096 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 112 −107
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 139 401 2 449
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 866 217 8 753
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 505 178 13 264
  7.2 Ostatné cenné papiere 361 039 −4 512
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 643 0
9 Ostatné aktíva 228 512 −1 394
Aktíva spolu 2 518 972 10 777
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 052 461 1 878
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 533 180 25 832
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 414 430 31 026
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 118 588 −5 218
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 162 25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 169 109
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 144 993 −20 005
  5.1 Verejná správa 74 409 −22 443
  5.2 Ostatné záväzky 70 584 2 439
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 162 3 398
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 308 17
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 938 −264
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 938 −264
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 210 490 −188
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 393 0
Pasíva spolu 2 518 972 10 777

Kontakt pre médiá