Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. julija 2015

21. julij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. julija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 264 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. julij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 308 mio USD 658 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 4,5 milijarde EUR na 361 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,9 milijarde EUR na 1.052,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 22,4 milijarde EUR na 74,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,2 milijarde EUR na 424 milijard EUR. V sredo, 15. julija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 74,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 75,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 118,6 milijarde EUR (v primerjavi s 123,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,3 milijarde EUR na 505,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 17. julija 2015 Razlika od 10. julija 2015 – kupljeno Razlika od 10. julija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 100,2 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 9,4 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 227,6 milijarde EUR +11,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 134,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31 milijard EUR na 414,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 290.648 −1.500
  2.1 Terjatve do MDS 80.458 −46
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 210.190 −1.454
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.036 1.192
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.311 310
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.311 310
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 542.744 967
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 75.537 1.074
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 467.096 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 112 −107
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 139.401 2.449
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 866.217 8.753
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 505.178 13.264
  7.2 Drugi vrednostni papirji 361.039 −4.512
8 Dolg širše države v EUR 25.643 0
9 Druga sredstva 228.512 −1.394
Skupaj sredstva 2.518.972 10.777
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.052.461 1.878
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 533.180 25.832
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 414.430 31.026
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 118.588 −5.218
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 162 25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.169 109
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 144.993 −20.005
  5.1 Širša država 74.409 −22.443
  5.2 Druge obveznosti 70.584 2.439
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.162 3.398
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.308 17
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.938 −264
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.938 −264
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 210.490 −188
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 98.393 0
Skupaj obveznosti 2.518.972 10.777

Stiki za medije