Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 oktober 2014

28 oktober 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 oktober 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 227,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 368,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 971,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 26,6 miljard naar EUR 102,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,6 miljard naar EUR 476,8 miljard. Op woensdag 22 oktober 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 82,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 92,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 5,8 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 27,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 29 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 192,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 in verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 oktober 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 30,9 miljard - EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,4 miljard - EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 1,7 miljard EUR 1,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 146,4 miljard - -

kDe rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,8 miljard naar EUR 170 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.531 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 263.582 1.207
2.1 Vorderingen op het IMF 84.287 −13
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 179.295 1.221
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.870 −306
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.206 462
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.206 462
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 503.904 4.680
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 92.918 10.400
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 410.759 −5.822
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 200 75
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 27
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.837 −4.761
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.177 2.086
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 192.350 1.110
7.2 Overige waardepapieren 368.826 976
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 233.950 −311
Totaal activa 2.032.783 3.058
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 971.105 −1.843
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 197.150 −16.702
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 170.005 −14.779
2.2 Depositofaciliteit 27.127 −1.918
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.756 57
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 134.041 25.492
5.1 Overheid 102.230 26.593
5.2 Overige verplichtingen 31.811 −1.101
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.166 −669
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.112 28
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.404 722
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.404 722
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 215.706 −4.027
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.032.783 3.058