Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 24. oktobrī

2014.28.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 24. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 227.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 368.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 971.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 26.6 mljrd. euro (līdz 102.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 476.8 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 22. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 82.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 92.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 5.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 27.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 29 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 192.4 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi tiek uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 24. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 30.9 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.4 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 1.7 mljrd. euro 1.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 146.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.8 mljrd. euro (līdz 170 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,531 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 263,582 1,207
2.1 SVF debitoru parādi 84,287 −13
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 179,295 1,221
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,870 −306
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,206 462
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,206 462
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 503,904 4,680
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 92,918 10,400
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 410,759 −5,822
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 200 75
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 27
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,837 −4,761
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,177 2,086
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 192,350 1,110
7.2 Pārējie vērtspapīri 368,826 976
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 233,950 −311
Kopā aktīvi 2,032,783 3,058
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 971,105 −1,843
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 197,150 −16,702
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 170,005 −14,779
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 27,127 −1,918
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,756 57
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 134,041 25,492
5.1 Saistības pret valdību 102,230 26,593
5.2 Pārējās saistības 31,811 −1,101
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,166 −669
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,112 28
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,404 722
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,404 722
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 215,706 −4,027
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,032,783 3,058