Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 октомври 2014 г.

28 октомври 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 октомври 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 227,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 368,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 971,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 26,6 млрд. евро до 102,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,6 млрд. евро до 476,8 млрд. евро. На 22 октомври 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 82,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 92,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 5,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 27,1 млрд. евро (при 29 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 192,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 октомври 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица - покупки Разлика спрямо предходната седмица - изплащания
Програма за изкупуване на обезпечени облигации 1 30,9 млрд. евро - 0,5 млрд. евро
Програма за изкупуване на обезпечени облигации 2 13,4 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за изкупуване на обезпечени облигации 3 1,7 млрд. евро 1,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 146,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 14,8 млрд. евро до 170 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 531 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 263 582 1 207
2.1 Вземания от МВФ 84 287 −13
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 179 295 1 221
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 870 −306
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 206 462
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 206 462
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 503 904 4 680
5.1 Основни операции по рефинансиране 92 918 10 400
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 410 759 −5 822
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 200 75
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 27
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 837 −4 761
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 177 2 086
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 192 350 1 110
7.2 Други ценни книжа 368 826 976
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 233 950 −311
Общо активи 2 032 783 3 058
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 971 105 −1 843
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 197 150 −16 702
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 170 005 −14 779
2.2 Депозитно улеснение 27 127 −1 918
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 756 57
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 134 041 25 492
5.1 Сектор „Държавно управление“ 102 230 26 593
5.2 Други задължения 31 811 −1 101
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 166 −669
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 112 28
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 404 722
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 404 722
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 215 706 −4 027
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 032 783 3 058