Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. oktobra 2014

28. oktober 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. oktobra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 227,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 368,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 971,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 26,6 milijarde EUR na 102,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,6 milijarde EUR na 476,8 milijarde EUR. V sredo, 22. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 82,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 92,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 5,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 27,1 milijarde EUR (v primerjavi z 29 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 192,4 milijarde EUR. Razčlenitev postavke 7.1 na posamezne portfelje je prikazana v spodnji tabeli. Vsi portfelji se vrednotijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Poročana vrednost na dan 24. oktobra 2014 Razlika glede na prejšnji teden – nakupi Razlika glede na prejšnji teden ­– zapadlost
Prvi program nakupa kritih obveznic 30,9 mrd EUR - 0,5 mrd EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 13,4 mrd EUR - 0,1 mrd EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 1,7 mrd EUR 1,7 mrd EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 146,4 mrd EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14,8 milijarde EUR na 170 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.531 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 263.582 1.207
2.1 Terjatve do MDS 84.287 −13
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 179.295 1.221
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.870 −306
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.206 462
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.206 462
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 503.904 4.680
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 92.918 10.400
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 410.759 −5.822
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 200 75
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 27
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.837 −4.761
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.177 2.086
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 192.350 1.110
7.2 Drugi vrednostni papirji 368.826 976
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 233.950 −311
Skupaj sredstva 2.032.783 3.058
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 971.105 −1.843
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 197.150 −16.702
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 170.005 −14.779
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 27.127 −1.918
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.756 57
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 134.041 25.492
5.1 Širša država 102.230 26.593
5.2 Druge obveznosti 31.811 −1.101
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.166 −669
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.112 28
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.404 722
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.404 722
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 215.706 −4.027
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.032.783 3.058