Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. októbru 2014

28. októbra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. októbra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 227,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 368,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 971,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 26,6 mld. EUR na 102,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,6 mld. EUR na 476,8 mld. EUR. V stredu 22. októbra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 82,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 92,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 5,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 27,1 mld. EUR (v porovnaní s 29 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 192,4 mld. EUR Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú ako amortizované náklady.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 24. októbru 2014 Zmena oproti minulému týždňu – Nákupy Zmena oproti minulému
týždňu –
Splácanie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 30,9 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 13,4 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 1,7 mld. EUR 1,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 146,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 14,8 mld. EUR na 170 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 531 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 263 582 1 207
2.1 Pohľadávky voči MMF 84 287 −13
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 179 295 1 221
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 870 −306
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 206 462
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 206 462
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 503 904 4 680
5.1 Hlavné refinančné operácie 92 918 10 400
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 410 759 −5 822
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 200 75
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 27
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 837 −4 761
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 177 2 086
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 192 350 1 110
7.2 Ostatné cenné papiere 368 826 976
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 233 950 −311
Aktíva spolu 2 032 783 3 058
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 971 105 −1 843
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 197 150 −16 702
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 170 005 −14 779
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 27 127 −1 918
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 756 57
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 134 041 25 492
5.1 Verejná správa 102 230 26 593
5.2 Ostatné záväzky 31 811 −1 101
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 166 −669
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 112 28
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 404 722
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 404 722
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 215 706 −4 027
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 032 783 3 058